Zaslání daru

Jsme vděční za to, pokud se rozhodnete nám zaslat dar. V tomto dokumentu popíšeme, jakým způsobem je to možné…

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 • Nadační fond Mosty – Puentes
 • IČ: 05605784
 • se sídlem: Staré Heřminovy 4, 793 12 Staré Heřminovy
 • zapsané u Krajský soud v Ostravě, oddíl a vložka N 1320/KSOS           
 • email: registrace()mosty-puentes.cz
 • www.kogiwiwa.cz

(dále jen „nadační fond“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti nadačního fondu a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kogiwiwa.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu (kalendář akcí). Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • vyplněním objednávkového formuláře (potvrzení účasti)

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Potvrzuji svou účast a zasílám příspěvek. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách nebo platbou takové pozměněné nabídky.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

V. Platební podmínky a dodání zboží či služby

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem v CZK na bankovní účet prodávajícího č. 2102520858 / 2010, vedený u Fio banky,
 • bezhotovostně mezinárodním SEPA převodem v EUR na bankovní účet prodávajícího IBAN: CZ8120100000002602556937, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • online platební kartou nebo bankovním tlačítkem pomocí platební brány Comgate.

  Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s organizací registrací ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží / prvním čerpání služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, případně na 2 splátky, z čehož první je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a druhá je splatná do 5 týdnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající přijímá od kupujícího platby pomocí zálohové faktury. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží / Informace o službě / účasti na akci je kupujícímu dodána:

 • na e-mailovou adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobní návštěvou akce kupujícím

9. Je li to relevantní, potom se volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o platbě, které je odesláno na emailovou adresu kupujícího.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy (u fyzického zboží)

1. Pokud se jedná o fyzické zboží, potom kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Důležité: U zaslání příspěvku za účast na akci nebo rezervaci místa není možné od smlouvy v plném rozsahu odstoupit. Je možné svou účast na akci předem zrušit za uvedených storno podmínek, kterým se věnujeme v samostatné části Obchodních podmínek.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění (u fyzického zboží)

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 15 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

X. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek není vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2023

Provozní podmínky

Provozní podmínky portálu Darujme.cz

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu Darujme.cz – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování, administrací a správě příspěvků mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je Nadace Via, IČ: 673 60 114, se sídlem: Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 – Dejvice, dále jako “Nadace Via” a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely – dále jako „Příjemce“ a dále vztahy mezi Darujme.cz a poskytovatelem příspěvku – dále jako „Poskytovatel“, jakož konečně i vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem. Uživatel registrovaný na portále Darujme.cz a využívající služby, které portál nabízí – dále jako „Uživatel“ může, ale nemusí, být zároveň Poskytovatelem nebo zástupcem Příjemce. Poskytovatel nemusí být registrovaným Uživatelem portálu.

I. Úvodní ustanovení

Nadace Via je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící výhradně obecně prospěšným cílům. Posláním nadace je podporovat a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice.

Pro naplnění svého poslání Nadace Via:

 • podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny na zapojení celé místní komunity;
 • posiluje schopnosti institucí neziskového sektoru a některým samosprávním celkům přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto instituce působí;
 • slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali zodpovědnými členy komunit, v nichž působí;
 • napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak, aby jejich využití bylo v souladu s posláním Nadace Via

V rámci naplňování shora uvedeného poslání Nadace Via provozuje dárcovský portál Darujme.cz, jehož prostřednictvím poskytuje Uživatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných neziskovými organizacemi a jinými institucemi k neziskovým účelům a umožňuje Poskytovatelům poskytovat těmto neziskovým subjektům příspěvky. Nadace Via není podnikatelem dle § 420 Nového občanského zákoníku.

Dále dárcovský portál Darujme.cz Uživatelům poskytuje: 

 • vzdělávání v online fundraisingu, marketingu, vedení kampaní a P2P výzev, vzdělávání formou webinářů, školení a workshopů, individuální poradenství, základní technickou podporu a konzultace 
 • podporu firemní filantropie – poradenství, vzdělávání a realizaci firemních kampaní 
 • podporu komunitních projektů – poradenství, vzdělávání a realizaci kampaní a výzev 

Uživatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací Via řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Poskytovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací Via, jakož i vztahy mezi ním a Příjemcem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Nadací Via, jakož i vztahy mezi ním a Poskytovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

II. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

Nadace Via vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním Příjemcem zajistí přijetí příspěvku a jeho převod, to vše na účet konkrétního Příjemce.

Příspěvky jsou poskytovány Poskytovateli jednotlivým Příjemcům prostřednictvím dárcovského portálu provozovaného Nadací Via způsoby a za podmínek dle pravidel shromažďování prostředků přímo stanovených jednotlivými Příjemci.

Jedná se, dle pravidel konkrétního Příjemce, zejména o následující způsoby poskytování příspěvků:

 1. Dar – Poskytnutím daru, tedy připsáním finančního příspěvku na příslušný účet za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Příjemci označenému Poskytovatelem a přijetí tohoto příspěvku ze strany Příjemce, přičemž součástí darovací smlouvy se stávají tyto Podmínky.
 2. Veřejná sbírka – Okamžikem připsání příspěvku na účet dárcovského portálu Nadace Via platí, že byl poskytnut příspěvek do konkrétní veřejné sbírky pořádané Příjemcem dle specifikace provedené ze strany Poskytovatele.

Písemná darovací smlouva k jednotlivým darům není poskytována nebo generována z portálu. Poskytovatel předá spolu s příspěvkem Nadaci Via všechny požadované údaje, potřebné k převodu jeho příspěvku zamýšlenému Příjemci, resp. k zaslání do konkrétní veřejné sbírky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Jedná se zejména o identifikaci Poskytovatele a identifikaci Příjemce, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky a to zpravidla formou variabilního symbolu, který Poskytovatel nalezne na stránkách www.darujme.cz. Vztahy vznikající ze zpracování osobních údajů Nadací Via v rámci uživatelského účtu nebo účtů Příjemce jako správce osobních údajů budou upraveny samostatnou smlouvou obsahující pravidla o zpracování osobních údajů. Služba Darujme.cz je striktně určena pro právnické osoby, do programu tedy nemůže být registrována fyzická osoba jako příjemce finanční pomoci. Darujme.cz si současně vyhrazuje právo nezaregistrovat organizaci z etických důvodů stejně jako při podezření na porušování lidských práv a svobod a zákonů České republiky. Příjemce se zavazuje pravidelně (ročně) zveřejňovat výroční zprávu včetně ekonomické části, která je běžně dostupná na webových stránkách Příjemce.

Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Nadace Via,  ani Příjemců či jiných osob.

Příspěvky mohou být Poskytovateli poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského portálu Darujme.cz, jedná se zejména o:

 • platba převodem na účet provozovatele – Nadace Via,
 • platba platební kartou on-line,
 • platba rychlým převodem skrze Comgate,
 • platba přes Google Pay,
 • platba přes Apple Pay

Nakládání s příspěvky

Nadace Via zřídila pro účely provozování dárcovského portálu zvláštní fond – dále jako „Fond“, tento Fond není samostatnou právnickou osobou a nemá tedy právní subjektivitu, je zřízen Nadací Via a slouží ke správě příspěvků poskytnutých v rámci činnosti dárcovského portálu Poskytovateli a k jejich distribuci Příjemcům dle specifikace Poskytovatelů. Statut Fondu uvedený v tomto odstavci je přístupný na www stránkách dárcovského portálu www.darujme.cz.

Nadace Via přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím dárcovského portálu na zvláštní účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu s těmito Podmínkami.

Nadace Via je vázána pokynem Poskytovatele ohledně adresáta příspěvku. Nadace Via se proto zavazuje přijatý příspěvek převést ve lhůtě stanovené ve smlouvě o zprostředkování uzavřené s Příjemcem na účet Příjemce označeného Poskytovatelem s tím, že Příjemci zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, resp. jeho určení do konkrétní sbírky, do které je adresován.

Pokud Poskytovatel neuvede údaje potřebné k doručení jeho příspěvku konkrétnímu Příjemci, provede Nadace Via kroky k zjištění chybějících informací. Pokud se to nepodaří, vrátí Nadace Via příspěvek zpět Poskytovateli. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Poskytovateli, resp. u kterého není vrácení možné, zůstává ve Fondu a bude použit na úhradu provozních nákladů portálu. Ve fondu zůstávají i příspěvky, které jsou pravidelně zasílány bez údajů potřebných ke spárování daru a byly již 3x vráceny Poskytovateli, bez jeho reakce.

Pokud se jedná o pravidelný dar zadaný kartou, Poskytovatel může stávající pravidelný dar ukončit v osobním profilu na darujme.cz (pokud je zaregistrován), nebo poslat žádost o ukončení daru emailem na podpora()darujme.cz. Pravidelný dar zadaný bankovním převodem si dárce ukončuje sám ve svém internetovém bankovnictví.

Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídají Příjemci, kteří jsou nositeli těchto projektů. Stejně tak tito Příjemci odpovídají za užití příspěvku v souladu s jeho obecně prospěšným účelem stanoveným ze strany Poskytovatele, a to v souladu s vlastními pravidly a účelem daného programu, projektu, sbírky apod.

Nadace Via nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, zřizovacích/zakládacích listin neziskových organizací, interních nařízení, pokynů nebo jiných interních pravidel a postupů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Poskytovatele či Příjemce.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Nadace Via zašle Poskytovateli e-mailové potvrzení o poskytnutí příspěvku (nemající charakter potvrzení pro daňové účely) s upozorněním na možnost poskytnutí potvrzení pro daňové účely přímo Příjemcem.  Poskytovatel má možnost vyžádat si následně potvrzení o daru od konkrétního Příjemce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně (platí pro rok 2020 a 2021). Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % (platí pro rok 2020 a 2021) z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

IV. Úhrada nákladů portálu

Nadace Via je oprávněna strhnout z příspěvku částku odpovídající nákladům souvisejících s provozem, údržbou a rozvojem portálu. Konkrétní výši poplatků najdete v sazebníku

Případné přírůstky k příspěvku, vzniklé mezi připsáním příspěvku na účet Nadace Via a jeho převodem na účet Příjemce se nepřevádějí a slouží k úhradě nákladů spojených s plněním povinností Nadace Via. 

V. Závěrečná ustanovení

Uživatel, Poskytovatel a Příjemce souhlasí, že Nadace Via je oprávněna plnit své povinnosti dle těchto Podmínek prostřednictvím Administrátora.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4. 2021. Nadace Via je oprávněna tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.darujme.cz, pokud není ze strany Nadace Via stanoveno jinak. 

Přejít nahoru